Premier wśród swoich.

Każdego roku, w grudniu nasza pamięć kieruje się ku jednemu z najwybitniejszych Ludowców w dziejach Ruchu Ludowego – ku postaci Stanisława Mikołajczyka. Pełnił on wiele ważnych i zaszczytnych funkcji. Począwszy od uczestnika wojny polsko – bolszewickiej, poprzez Powstanie Wielkopolskie, a skończywszy na urzędzie Premiera RP. W swej działalności nie zapominał o tych, którym wiernie służył.
W lipcu tego roku Towarzystwo Miłośników Ziemi Dusznickiej dokonało odkrycia, które zapisuje na 900-letnich kartach historii Dusznik chlubne wydarzenie.
W roku 1888 powołano do życia w Dusznikach Kółko Rolnicze. Jego twórcą był proboszcz dusznicki Ksiądz Dziekan Antoni Michalski. Kółko w swej działalności zabiegało o szerzenie oświaty rolniczej , wdrażaniu nowoczesnych technik uprawy roślin oraz hodowli zwierząt. Członkowie Kółka brali udział w kursach przysposobienia rolniczego w Poznaniu. W okresie I Wojny Świtowej działalność dusznickiego Kółka Rolniczego została zawieszona. 1 marca 1921 roku, staraniem proboszcza reaktywowano przy parafii działalność Kółka. Zgłosiło się wówczas 26 członków, spośród których wybrano nowy Zarząd. W maju 1921 na jego czele stanął następca proboszcza Michalskiego, ks. Stefan Szymański, który pełnił także w latach 1922 –1925 funkcję prezesa Banku Ludowego. W tym okresie liczba członków wzrosła do 80. W swej głównej działalności skupiano się na organizowaniu wykładów dla rolników o różnorakiej tematyce. Z inicjatywy członków Kółka we wrześniu 1931 roku podjęto starania o reaktywowaniu działalności w Dusznikach Czytelni Ludowej. W lipcu 1938 roku przystąpiono do organizacji Jubileuszu 50-lecia działalności, wyłoniono Komitet Honorowy obchodów, do którego delegowani zostali m. in. starosta powiatowy, wójt gminy, dyrektorzy Cukrowi w Opalenicy i w Szamotułach, proboszcz dusznicki oraz dyrektor szkoły rolniczej z Szamotuł. Uroczystość Jubileuszowa rozpoczęła się w sobotę, 20 sierpnia 1938 roku podniosła mszą świętą w kościele parafialnym. Tego pamiętnego dnia, do Dusznik, przybył Stanisław Mikołajczyk, który pełnił wówczas funkcję prezesa Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych. Z tej wizyty zachował się protokół oraz zdjęcie pamiątkowe.

Uczestnicy Uroczystości jubileuszowych (St. Mikołajczyk 7 od prawej, I rząd)

Rangi tej wizyty nadaje fakt, że Mikołajczyk przybył do Dusznik rok po zakończeniu Strajku Chłopskiego, którym kierował w 1937 roku, który był masową manifestacją polityczną rolników. Rolnicy pod przewodnictwem Stanisława Mikołajczyka domagali się wówczas przywrócenia chłopom praw, przywrócenia konstytucji marcowej, demokratycznych wyborów do parlamentu oraz wzmocnienia obronności kraju. Podczas interwencji policji państwowej, której zadaniem było spacyfikowanie strajku, zginęło 44 rolników, 5 tys. aresztowano, 617 uwięziono na mocy wyroków sądowych. Obecność przywódcy największej akcji strajkowej w okresie międzywojennym w Dusznikach nadało stosownej rangi obchodom jubileuszowym 50-lecia Kółka Rolniczego. W zachowanym po dzień dzisiejszy protokole czytamy: „W niedzielę, dnia 21 sierpnia, w godzinach rannych, poczęła się schodzić brać rolnicza i miejscowe organizacje społeczne do lokalu p. Siudy w Dusznikach. Prezes Kółka p. Franciszek Górski zagaił uroczyste zebranie, serdecznie witając przybyłych gości, szczególnie prezesa Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych p. Stanisława Mikołajczyka (…)
Pan prezes Miko
łajczyk podziękował gospodarzom za zaproszenie i poprosił p. prezesa Górskiego o złożenie sprawozdania z 50-lecia pracy Kółka. Prezes Górski zakończył obszerne sprawozdanie apelem do „kolegów po pługu” : Wierni tradycjom narodowym, mimo wszystkich trudności i uciążliwości naszego stanu, mimo wszelkich burz i nawałnic z jakimi walczymy, poświęcajmy się nadal wszystkie siły ciała i duszy temu tak niesłychanie ze względów społecznych ważnemu zawodowi, idąc w przyszłość z hasłem na ustach BÓG I OJCZYZNA.”

Nigdy wcześnie, ani nigdy później Duszniki nie widziały tak znamiennej postaci, jaką bez wątpienia był Stanisław Mikołajczyk, który z polskim rolnikiem nigdy się nie rozstawał. Po wyjeździe na emigrację dzięki audycjom Radia Wolna Europa utrzymywał więzi z rodakami w kraju. Przekazywał im za pomocom radia wsparcia oraz wiarę w lepszą przyszłość Polski, a także ukazywał prawdziwe intencje jakie przyświecały komunistom polskim po 1975 roku.

Dziś, stojąc u progu 51. rocznicy śmierci Premiera Mikołajczyka jego postać, oraz dorobek niech będzie dla nas wszystkich okazją do refleksji nad dalszymi losami Polski, nad losami przyszłych pokoleń Polek i Polaków.

Paweł Henicz
Wiceprezes
Towarzystwa Miłośników Ziemi Dusznickiej
Forum Młodych Ludowców

Wyróżnione zdjęcie przedstawia Sztandar Kółka Rolniczego w Dusznikach  z 1934 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *